In het algemene gedeelte is opgenomen welke afspraken er zijn gemaakt. Ben je werkzaam in de woondetailhandel dan gelden er afwijkende afspraken. Ook die zijn hieronder opgenomen.Algemeen

Buitengewoon verlof stelt je in staat om met name in de privésfeer gelegen bijzondere gebeurtenissen bij te wonen. Voor een parttimer geldt hier het recht op verlof voor de uren waarop hij normaal gesproken op de betreffende dag(en) werkt. Naast de wettelijke verlofregelingen uit de Wet Arbeid & Zorg heb je in de volgende gevallen recht op buitengewoon verlof met behoud van loon:

Huwelijk

bij je huwelijk: op de dag van het huwelijk en de dag ervoor of erna;
voor het bijwonen van het huwelijk van een van je kinderen (stief-­ en pleegkinderen daaronder begrepen), broers en zusters alsmede een der (schoon)ouders: de dag van het huwelijk;;
bij je 25-­, 40-­, 50-­ en 60-­jarig huwelijksfeest en van je ouders en schoonouders: de dag van het jubileum of de dag waarop het feest plaatsvindt.

Overlijden

bij het overlijden van je echtgenoot of van eigen inwonende kinderen: de dag van overlijden tot en met de dag van de uitvaart;
bij overlijden van een van je ouders, schoonouders, eigen niet inwonende kinderen, pleeg-­ of aangehuwde kinderen: de dag waarop de uitvaart plaatsvindt en de dag van overlijden of een dag tussen het overlijden en de uitvaart;
voor het bijwonen van de uitvaart van grootouders, grootouders van partner, kleinkinderen, broers, zusters, zwagers en schoonzusters: dag van de uitvaart.

Dienstjubileum

bij je 25-­, 40-­ en 50-­jarig dienstjubileum: 1 dag.

Verhuizing

bij verhuizing: de dag van verhuizing.

Sollicitatie

indien je dienstbetrekking door je werkgever is opgezegd: gedurende redelijke tijd voor het solliciteren naar een nieuwe werkkring en het mondeling toelichten van de sollicitatie.

Medische reden

Uitgangspunt is dat je afspraken zoveel mogelijk in eigen tijd maakt. Als dat niet mogelijk is, dan is er recht op buitengewoon verlof gedurende onderling vast te stellen redelijke tijd:
voor het ondergaan van een verplichte medische keuring; en voor noodzakelijk bezoek aan de dokter, tandarts of specialist.

Duurzame samenlevingsvorm

Wanneer je reeds een wettelijk geregistreerd partnerschap of een duurzame samenlevingsvorm bent aangegaan, wordt dit gelijk gesteld met de gehuwde medewerker.Module alleen geldend voor woondetailhandel

De module woondetailhandel binnen de raam-cao Fashion, Sport & Lifestyle kent een eigen artikel voor bijzonder verlof. Bijzonder verlof wordt alleen toegekend op de dag waarop de gebeurtenis plaatsvindt, tenzij anders vermeld. Gehuwden, duurzaam samenwonenden en geregistreerde partners worden op gelijke manier behandeld.

Huwelijk

in ondertrouw gaan: 1 dag.
als je 25 of 40 jaar getrouwd bent: 1 dag.
als je ouders, schoon-, pleeg- of stiefouders 25, 40, 50 of 60 jaar getrouwd zijn: 1 dag.
voor het bijwonen van het huwelijk van je ouder, schoonouder, kind, stiefkind, pleegkind, broer, zus, zwager of schoonzus: 1 dag.
bij je huwelijk: 2 dagen.

Overlijden

voor het bijwonen van de uitvaart van een broer, zus, zwager, schoonzus, grootouder of kleinkind: 1 dag
bij overlijden van een uitwonende ouder, stiefouder, schoonouder, kind, aangehuwd kind of stiefkind één dag en voor het bijwonen van de uitvaart nog één dag: 2 dagen.
bij overlijden van partner, een kind, een ouder of schoonouder waarmee je samenwoont: van het moment van overlijden tot en met de dag van de uitvaart.

Bijzondere gevallen

25 of 40 jaar bij dezelfde werkgever in dienst: 1 dag.
Als je gaat verhuizen: éénmaal per jaar 1 dag.
Als de overheid geen vergoeding geeft om naar het stembureau te gaan of burgerlijke verplichtingen te vervullen: de benodigde tijd.
Als de overheid geen vergoeding geeft voor het vervullen van militaire verplichtingen: een redelijke tijd.
maximaal 1 jaar voor de pensioendatum kun je de pensioneringscursus bijwonen: maximaal één week.
bezoek aan huis- of tandarts gebeurt zoveel mogelijk buiten werktijd.

Rouwverlof


In overleg met je werkgever, en zo nodig in overleg met de arbodienst, kun je vrijaf krijgen met behoud van loon om het verlies van partner, ouder, schoon-, pleeg-, stiefouder, kind, stief-, pleegkind, broer, zus, zwager of schoonzus te verwerken. De wijze waarop van het verlof gebruik gemaakt wordt en de duur ervan bespreek je met je werkgever.