In het algemene gedeelte is opgenomen welke afspraken er zijn gemaakt. Ben je werkzaam in de tuincentra of woondetailhandel dan gelden er afwijkende afspraken. Ook die zijn hieronder opgenomen.Algemeen

Wanneer je flexibel werkt (dus gemiddeld wel een vast aantal uren, maar in de praktijk soms wat meer of minder uren afhankelijk van de drukte op je werk), kan de werkgever binnen een bandbreedte van + en - 35 procent ten opzichte van het aantal basisuren je verplichten wekelijks meer of minder arbeidsuren te werken. Daarbij geldt in ieder geval een minimale bandbreedte van + en - 6 uur per week ten opzichte van het aantal basisuren en een maximum aantal in te roosteren uren van 45 uur per week.Module alleen geldend voor de tuincentra

Binnen de tuincentra geldt dat gedurende vier maanden per jaar het standaard aantal te werken uren per week (38 uur per week) kan worden uitgebreid naar 45 uur per week. Eventueel kan deze periode worden opgedeeld in maximaal vier perioden van minimaal 1 maand. Dit hoor je ten minste drie maanden tevoren van je werkgever. Gedurende twee van deze maanden mag je werkgever je vragen buiten deze perioden vakantiedagen of roostervrije dagen op te nemen. In de andere twee maanden mag je in totaal een week vakantie opnemen, tenzij het een schoolvakantieperiode is, of dit niet kan vanwege een belangrijke bedrijfsreden.

Module alleen geldend voor woondetailhandel

Van de gemiddelde arbeidsduur per week mag maximaal 8 uur naar boven en 5 uur naar beneden worden afgeweken. Als je als voltijdmedewerker daardoor op 32 uur komt, dan heb je het recht om deze uren op vier dagen te werken. Een wijziging van je arbeidsuren dient minstens vier weken van te voren te worden aangekondigd door je werkgever. Als je in de loonschalen 7, 8 en 9 valt, tenminste 15% meer verdient dan het schaalmaximum en daarnaast in je arbeidscontract hebt staan dat er mag worden afgeweken van deze maxima (8 uur naar boven en 5 uur naar beneden), dan gelden de maxima niet voor jou.

Werk je in een woonwinkel dan geldt nog een aantal beperkingen ten aanzien van avondwerk. Je kunt niet verplicht worden meer dan drie avonden te werken en over een periode van zes maanden niet meer dan gemiddeld twee avonden. Voor niet-winkelpersoneel kan hiervan worden afgeweken, maar alleen met schriftelijke instemming van het medezeggenschapsorgaan (dit houdt in de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging),

In de module Woondetailhandel is het niet toegestaan om een gebroken dienst te werken. Hiervan is sprake als in de werktijd een onderbreking zit van langer dan een uur, de lunch, koffiepauze en diner niet meegerekend.