In het algemene gedeelte is opgenomen welke afspraken er zijn gemaakt. Ben je werkzaam in de tuincentra of woondetailhandel dan gelden er afwijkende afspraken. Ook die zijn hieronder opgenomen.Algemeen

Werk je op een dag langer dan 10 uur, dan krijg je een toeslag van 25% op je normale uurloon, voor de uren boven de 10 uur.

Werk je meer dan 40 uur per week, berekend over een periode van vier aaneensluitende weken, dan krijg je voor ieder extra uur boven de 40 uur in die weken een toeslag van 50% op je normale uurloon.

Let op: als je bruto loon per maand hoger is dan twee keer het wettelijk bruto minimumloon, dan heb je geen recht op overwerktoeslag. Klik hier voor de hoogte van het wettelijk bruto minimumloon.

Module alleen geldend voor tuincentra

Ben je voltijd medewerker en zit je in functiegroep 0 t/m IV dan is sprake van overwerk als je meer dan 9 uur per dag, werkt, of meer dan 40 uur per week. Met uitzondering van de 4 maanden per jaar waarbij tot 45 uur per week gewerkt mag worden, mits deze meeruren voor 1 maart van het volgende kalenderjaar zijn gecompenseerd. Werk je in die periode van 4 maanden per jaar meer dan 45 uur per week , dan is er pas sprake van overwerk.

Overwerk wordt extra verrekend in tijd of geld. Voor elk gewerkt overwerkuur ontvang je een toeslag op het normale uurloon. De hoogte van de toeslag bedraagt 33,33% voor overwerk op maandag t/m vrijdag van 7.00 tot 24.00 uur en op zaterdag van 7.00 tot 18.00 uur, indien je meer dan 9 uur per dag werkt en meer dan 40 uur per week.

De toeslag is 100% voor overwerk tussen 24.00 en 7.00 uur wanneer je structureel ’s nachts werkt.

Overwerktoeslagen gelden niet voor leidinggevenden en als je bent ingedeeld in functiegroep V of VI van de vorige cao. Na indeling in FUWAM blijft van toepassing dat overwerk niet geldt voor leidinggevenden. Na indeling in FUWAM blijkt in welke definitieve functiegroepen je wordt ingedeeld. Op dat moment volgt daaruit vanaf welke functieschaal overwerktoeslagen niet gelden. In ieder geval geldt dat wanneer je nu een overwerktoeslag ontvangt je deze behoudt bij een gelijkblijvende functie.

Module alleen geldend voor woondetailhandel

Ben je voltijder en werk je op een dag langer dan 9 uur, of op meer dan 5 dagen in de week, dan krijg je een toeslag van 33,33% op je normale uurloon. Ben je parttimer dan is er pas sprake van overwerk wanneer je meer dan 37 uur gemiddeld per week werkt. Het maximale aantal overuren per jaar is 200.

Let op: medewerkers in de loonschalen 7, 8 en 9 die meer verdienen dan het schaalmaximum en waarvan in hun arbeidsovereenkomst is vastgelegd dat zij het recht op overwerktoeslag missen en bij de samenstelling van hun loon hier rekening mee is gehouden, hebben geen recht op de toeslag.

Overwerk kan binnen 6 maanden in een gelijk aantal uren worden gecompenseerd. Pas als dat niet gebeurt, dan is de overwerktoeslag van toepassing. Over overwerk en overwerktoeslag wordt geen vakantietoeslag betaald en er worden geen vakantierechten over opgebouwd. Over de eerste drie overuren per week ontvangen chauffeurs en bijrijders geen toeslag.